عروسی سلطان ناصر الدین شاه قاجار، جلد لاکی کتاب، رقم میرزا محمد تقی مذهب اصفهانی، مورخ ۱۲۶۳ قمری. 

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ