عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

حزب توده عضو خود را ترور کرد

شَّــر از دیدگـاه یک فـراواقـع‌گــرا‎

دیــگر بیــدار نمی‌‌شـــَوم‎

اولین بیرق شیر و خورشید ایران که با طیاره بطرف آسمان رفت

برای تسهیل نقشه انگلیسی‌ها از سلطنت کنار رفتم‎

هـــَراسِ شـــَبانـــه‎

رازِ ارابه‌ی طلایی هخامنشی چه بود‎

قــلعــه‌ی آدمــخوار ‎‎

خـوابِ ضحـاک و پایـانِ سلـطنتِ او‎‎

یا مرگ یا آزادی

بیشتر