عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

محبوبیت جهانی حسن یزدانی در بین دختران کشتی‌گیر

فضا: مرز نهایی. اینها سفرهای کشتی فضایی Enterprise هستند. ماموریت پنج ساله آن: کشف دنیاهای جدید ...

ملاقات با چشمان الیزابت تایلوری!

طالبان در حیاط!

پیروزی حسن یزدانی مقابل تیلور

هواپیمای دو طبقه زائران اربعین

ختنه گروهی

خدا حافظ کابل, مرسی آمریکا!

شبی که دزد اومد خونه مون

و یا صاف میشینن و مردانه, شرفتمندانه از کشورشان دفاع میکنن. اگر دولت فروخته بود, مردم نمی فروخت. ...

بیشتر