عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

مهین زرین پنجه:  والس ایرانی

نوعی اعتراض به رسوایی کلیسا

شیرین:  ملودی های شرقی در موسیقی کلاسیک اروپایی بخش سوم

گفتگو با استاد...اولش خوب بود.

کاوشگر 'امید' امارات اولین تصویرش از مریخ را به زمین فرستاد

شیرین:  ملودی های شرقی در موسیقی کلاسیک اروپایی بخش دوم

شیرین:  ملودی های شرقی در موسیقی کلاسیک اروپایی بخش اول

شیرین:  واریاسیون بر ترانه وعده کردی ساخته شیدا

شیرین:  واریاسیون بر یک ترانه بختیاری

سفرقالیباف به مسکو...

بیشتر