عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

سـالی که مـبصر شـدم

سمتِ تاریک ماه ‎‎

مـجموعه تـراژدی‌های مـاریا‎‎

افسرده موجودی به نامِ مفیستوفل‎‎‎

ساعتِ پایانِ محنت‎‎‎‎

سال خاکستری پایان افسردگی

ایـن گـزارش سَـرنِویـس نـَدارد

اِنگاری خانـه امشـب نفـس می‌کِـشَد‎‎

دالی و کـتابِ آشپزی عـجیب و غریبـَش‎‎

مردی که عاشق خیام و گربه است

بیشتر