عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

کـلاغِ سفیـد، تنها سـرخپوسـتِ شمیـران

ایـن پاریدولیـای لـعنتـی

آیـا ارواح یک نقص در برنامه نویسی کیهان هستند؟‎

راه ارتباطِ مُردگان با ما از طریقِ رویاهاست

مـاجـرای عروسـی خونیــن‎

مـَـه رویـانِ بـَــد‎

دنیای تاریک و جذاب آقای کافکا‎

شرورها و بد ذات‌های موردِ علاقه‌ی من در آثار ویلیام شکسپیر‎

لـذت زیبـایی شنـاختی وحــشت‎

میرزاده عشقی به روایت سعید نفیسی

بیشتر