عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

شـایَــد یــک شـــــب بیـایـــی‎‎‎

تَـرس از بی نــــَهایت

نُــمــره‌ی بــیــســتِ لَــذیــذِ حســـاب و هندســـہ‎

حــِکـایــتِ زَنــی کــه صــدا نـداشــت

اَفسـون زدگـی در آتـِن

روزی کـه مـوتـوری شـدم‎

عصـرِ زنـانـه در مـَـنـظـریه

کـــــاش ایـــــنـــــجـــــا بـــــودی

چہ کسـی‌ جـیمز بانـد را در شمـیران کُشـت‎‎

سالـهای دور از ایـرانیان دات کُـم‎‎

بیشتر