عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

اسـتانبول، استـانبول‎‎

یا کــباب یا طـــلاق‎

کابـوسِ تـکراری مـادربـزرگ‎

تعـزیه‌ی ما و کـابوکی آنها

شَــبی‌ که بــَـختک به دیـدارم آمـد‎‎‎

وقـتـی‌ شـعـلـه بـه شـمـیـران رسـیـد‎

شـاهـزاده دیگر بـاز نـَـخواهـد گـشـت‎

جوجـه غـازی کـه سـگ شـد‎‎‎‎

یک ایرانـی در میانِ صَـلیـبیـون‎‎

دکارت، فیلسوفی که شاید دلباخته‌ی راهبه ترزا بود

بیشتر