عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

ماجرای اولین سیگار کِشی‌ و اولتیماتومِ دخترانِ تهرانی

روزِ مـــَعمـــولـی دار‎‎

آخرین نامه‎‎‎‎

یکصـد و نـوزده ثانیـه مُـرده بـودم

وسواس، بیماری مشترک من و آقای دیکنز‎‎

حکایتِ تلخ آن پسرِ زیبا‎‎

قــرنطینــه‌ی سفیــد‎‎

در پس روشنایی‌های توکیو‎‎

کـابـوسِ گــودالِ جـــَهنـم

حـکایتِ روان‌پَریشِ خـدا پرسـت‎‎

بیشتر