عکس

بیشتر

رژیم شعله خانم - ۷۵ پوند در ۱۲ ماه

ودکا و اشنو عواملِ مرگ جلال آل احمد بودند

لباس و وسایل آل احمد در موزهی کتاب و میراث مستند ...

بن بست توحید

بدون شرح

گوشت آبگوشتی مردم را تامین کنیم، کاری به بیفتک‌خور‌ها نداریم

روزنامه اطلاعات در شماره هفتم خرداد ۱۳۴۰ خورشیدی ـــ ...

تابستان 58 : شکسته استخوان

این هم یک صفحه از آگهی هائی که در تابستان 58 چند ماه بعد از ...

جالیز موزه هنرهای معاصر

در باغچههای محوطه داخلی موزه هنرهای معاصر؛ گوجه کدو پیاز و...

پیروزی با ماست

مادرش آرزوداشت بر سفره عقدش قندبسایداما جمهوری اسلامی قند...

دختر ناصرالدین شاه

این تابلو را قاسم حاجی زاده در سال 1368 کشیده. دختر ...

نوبر بهار گوجه سبز

باید گفت

تابستان سال 58 همه امیدها و آرزوهای وتبسته به تحقق انقلاب ...

بیشتر