عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۱ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

بعد از جمهوری اسلامی، مجازات اعدام باید حذف شود


جواب

خامنه ای کی می میرد؟


جواب

اولین رئیس جمهوری دموکواتیک ایران که خواهد بود؟


جواب

رای من به...


جواب

شعار «مرد، وطن، آبادی»


جواب

زدن و کشتن ماموران رژیم ...


جواب

از عمر رژیم چقدر باقی مانده؟


جواب

آیا شاهد شروع سقوط جمهوری اسلامی هستیم؟


جواب

آیا جمهوری اسلامی شکننده تر از هر زمان دیگر شده؟


جواب

بریتانیا تحت سلطنت شاه چارلز سوم


جواب

بیشتر