عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

چه چیزی را زیاد از حد مصرف می کنید؟


جواب

شبکه های اجتماعی کیفیت زندگی مرا...


جواب

عشق


جواب

با روی کار آمدن جو بایدن....


جواب

ورزش می کنید؟


جواب

چقدر موسیقی گوش می دهید؟


جواب

آیا به نژادتان اهمیت می دهید؟


جواب

آیا خود ارضایی می کنید؟


جواب

آیا برای تراپی یا خودشناسی به روانشناس رفته اید یا می روید؟


جواب

اعتراض زنان به «آزار جنسی» توسط آیدین آغداشلو...


جواب

بیشتر