عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۸ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

کدام یک از حواس پنجگانه برای شما مهمتر است؟


جواب

آیا در زندگی از دین و مکتب خاصی پیروی می کنید؟


جواب

زندگی فیلمی است که تا آخر نقشی را که به ما داده اند بازی می کنیم.


جواب

محمدرضا شجریان


جواب

پورن نگاه می کنید؟


جواب

کتاب می خوانید؟


جواب

روزی چند ساعت می خوابید؟


جواب

مدت زمان سکس برای شما معمولا چقدر است؟


جواب

آیا برای دفاع از خود در خانه اسلحه (تفنگ...) نگهداری می کنید؟


جواب

آیا آمریکا در حال افول است؟


جواب

بیشتر