عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۰ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

بازی فوتبال ایران و کانادا بهتر است...


جواب

بعد از مرگ می خواهم...


جواب

انتخاب شما چیست؟


جواب

اهل معاشرت با خانواده و دوستان ...


جواب

آیا از وایاگرا یا داروهای مشابه استفاده می کنید؟


جواب

برای ترک این دنیا چه زمانی بهتر است؟


جواب

جنگ اوکراین موقعیت پوتین را...


جواب

احتمال جنگ هسته ای


جواب

در بحران اوکراین مقصر اصلی کیست؟


جواب

وازکتومی... Vasectomy


جواب

بیشتر