عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

با روی کار آمدن جو بایدن....


جواب

ورزش می کنید؟


جواب

چقدر موسیقی گوش می دهید؟


جواب

آیا به نژادتان اهمیت می دهید؟


جواب

آیا خود ارضایی می کنید؟


جواب

آیا برای تراپی یا خودشناسی به روانشناس رفته اید یا می روید؟


جواب

اعتراض زنان به «آزار جنسی» توسط آیدین آغداشلو...


جواب

کدام یک از حواس پنجگانه برای شما مهمتر است؟


جواب

آیا در زندگی از دین و مکتب خاصی پیروی می کنید؟


جواب

زندگی فیلمی است که تا آخر نقشی را که به ما داده اند بازی می کنیم.


جواب

بیشتر