عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

آیا حاضرید از آمریکا یا دیگر کشورهای غربی به کشور دیگری مهاجرت کنید؟


جواب

جنگ ایران و اسرائیل


جواب

آیا ایران بعنوان یک کشور منسجم در حال فروپاشی است؟


جواب

کدام رسانه فارسی زبان را بیشتر دنبال می کنید؟


جواب

محسن نامجو بخاطر حرف هایش در مورد قربانیان تعرض جنسی وزنان به بطور کلی


جواب

چه چیزی را زیاد از حد مصرف می کنید؟


جواب

شبکه های اجتماعی کیفیت زندگی مرا...


جواب

عشق


جواب

با روی کار آمدن جو بایدن....


جواب

ورزش می کنید؟


جواب

بیشتر