عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

کدام رسانه فارسی زبان را بیشتر دنبال می کنید؟


جواب

محسن نامجو بخاطر حرف هایش در مورد قربانیان تعرض جنسی وزنان به بطور کلی


جواب

چه چیزی را زیاد از حد مصرف می کنید؟


جواب

شبکه های اجتماعی کیفیت زندگی مرا...


جواب

عشق


جواب

با روی کار آمدن جو بایدن....


جواب

ورزش می کنید؟


جواب

چقدر موسیقی گوش می دهید؟


جواب

آیا به نژادتان اهمیت می دهید؟


جواب

آیا خود ارضایی می کنید؟


جواب

بیشتر