عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

خیزابان در سانتا مونیکا

آمریکا! این پیوستِ خونین را پاره کن

آواز تابستانی در پائیز

روز استقلال

زبانهای پدرم

پدر پدران ... ۲۰: زبانهای پدرم

جادوی شعر: هفده شعر از هفده شاعر انقلاب مشروطیت

از نظمیه تا ساواک: عباس میلانی و رضا شاه

نشانی‌های مادرم

هلن

بیشتر