عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

انبه

سکته‌ی دوم

سکته

کیخسرو در کنار دریا

دهخدا در قلعه‌ی دزک

آمریکا! این پیوستِ خونین را پاره کن

دُختِ دهقان

بقال خرزویل

جادوی شعر: ده اثر از ده شاعر کهن

مادر‌بزرگ در سانتامونیکا

بیشتر