عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

هفت شعر در زمان ترامپ

نقطه‌ی پایان

این خانه بو گرفته است

هفت ترانه‌ی مقدس

جشن بزرگ

سرود ایرانی شادی

خانه‌روشنی

سانسور عشق

امشب به ترامپ می‌اندیشم

كرم

بیشتر