عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

باز هم iranian.com ؟

زبان وامانده

با هم بنویسیم: دورت بگردم

با هم بنویسیم: موجودات ناشناخته

«با هم بنویسیم» شماره ۲

طوفان جورجیا

موبایل؟! چه عجب!

«مسابقه انشای ایرون» با جوایز نقدی!

آمریکای جنوبی چطوره؟

قبل از اینکه فاجعه بشریت رو سر همه خراب شه

بیشتر