عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۲ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

مه رویان: نقاشی‌های صادق تبریزی42

نمایش گالری در اندازه بزرگ

مبارزه با سانسور: طرح‌های علائین ری28

نمایش گالری در اندازه بزرگ

گربه‌ی آزادی: عکس‌های اکبر مهری‌نژاد35

نمایش گالری در اندازه بزرگ

ژاپن از دور: نقاشی‌های خورشید میرزاآقایی32

نمایش گالری در اندازه بزرگ

تیزبین: هنر اعتراضی آتنا فرقدانی34

نمایش گالری در اندازه بزرگ

مینیاتورهای معاصر ارکیده ترابی50

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بین التمدن: نقاشی های سارا معدندار51

نمایش گالری در اندازه بزرگ

هنر اعتراضی: زن، زندگی، آزادی50

نمایش گالری در اندازه بزرگ

با الهام... از زن، زندگی، آزادی28

نمایش گالری در اندازه بزرگ

اگر مردی زن باش: شعارهای دیواری93

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بیشتر