عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۰ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

خاطرات: نقاشی های آهو ماهر80

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بازآفرینی هویت‌: عکاسی شیرین فتحی18

نمایش گالری در اندازه بزرگ

حال گذشته: نقاشی های طاها حیدری55

نمایش گالری در اندازه بزرگ

سفر به آیاکوچو 75

نمایش گالری در اندازه بزرگ

فرهنگ آمیخته: نقاشی های ملیحه ظفرنژاد40

نمایش گالری در اندازه بزرگ

طبیعت و هندسه: نقاشی‌های فربد الکائی32

نمایش گالری در اندازه بزرگ

انسان هندسی: نقاشی‌های شیوا نوروزی27

نمایش گالری در اندازه بزرگ

انسان و طبیعت: نقاشی‌های زهرا نوری زنوز50

نمایش گالری در اندازه بزرگ

یادبود: نقاشی‌های علی گلستانه68

نمایش گالری در اندازه بزرگ

سیاه و کمی سفید: عکاسی نادر داوودی52

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بیشتر