عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

بلوغ: نقاشی های جعفر پِتگر28

نمایش گالری در اندازه بزرگ

افسانه­‌ و اسطوره‌­: نقاشی های نوراز26

نمایش گالری در اندازه بزرگ

شادی و اندوه حاد: نقاشی های محمد مساوات20

نمایش گالری در اندازه بزرگ

طبیعت با جان: نقاشی های مرتضی پورحسینی54

نمایش گالری در اندازه بزرگ

فضیلت زخمی: مینیاتورهای فرح اصولی13

نمایش گالری در اندازه بزرگ

آخ: نقاشی های علی دادگر88

نمایش گالری در اندازه بزرگ

نوار رنگی: نقاشی های هدیه شفیعی32

نمایش گالری در اندازه بزرگ

نگاه حیوان: آثار حکاکی مرجان سیدین36

نمایش گالری در اندازه بزرگ

صید محال : نقاشی های سیامک عزمی40

نمایش گالری در اندازه بزرگ

ما و شما: نقاشی های آزاده اعتباریان28

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بیشتر