عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۸ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

غیر ت:‌ نقاشی های ابرین باقری43

نمایش گالری در اندازه بزرگ

درون دل: آثار پریما شاهین مقدم23

نمایش گالری در اندازه بزرگ

همه‌چیز: نقاشی های فرشاد فرزان کیا34

نمایش گالری در اندازه بزرگ

تاریخ معاصر: نقاشی های شیوا احمدی40

نمایش گالری در اندازه بزرگ

خطوط موزون : آثار رضا عابدینی40

نمایش گالری در اندازه بزرگ

روشنایی : نقاشی های سیاوش روشندل34

نمایش گالری در اندازه بزرگ

افسانه و اسطوره: آثار هنری رضا لواسانی44

نمایش گالری در اندازه بزرگ

قرمز: نقاشی های علی ممجد38

نمایش گالری در اندازه بزرگ

کشف هویت: نقاشی های مونا جان محمدی33

نمایش گالری در اندازه بزرگ

رقص شرق و غرب: نقاشی های حمید بهرامی28

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بیشتر