عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۱ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

هنر اعتراضی: زن، زندگی، آزادی50

نمایش گالری در اندازه بزرگ

با الهام... از زن، زندگی، آزادی28

نمایش گالری در اندازه بزرگ

اگر مردی زن باش: شعارهای دیواری93

نمایش گالری در اندازه بزرگ

سکوت 9

نمایش گالری در اندازه بزرگ

واکنش کاریکاتوریست ها به جنبش زنان30

نمایش گالری در اندازه بزرگ

مهسا امینی: کاریکاتور از دور دنیا52

نمایش گالری در اندازه بزرگ

خدانور و دوستان: تازه ترین کاریکاتورهای اعتراضی36

نمایش گالری در اندازه بزرگ

برای مهسا: عکاسی دیوید اسلادک57

نمایش گالری در اندازه بزرگ

۶۵ دانشجوی زندانی65

نمایش گالری در اندازه بزرگ

زیر و رو: نقاشی های زهرا شفیع50

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بیشتر