عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

عاشقان: نقاشی های ملیحه ظفرنژاد52

نمایش گالری در اندازه بزرگ

دفاع تحمیلی: نقاشی های محمد اسکندری33

نمایش گالری در اندازه بزرگ

تومارهای جنبش سبز در گاراژ خاک می خورد34

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بدون عنوان: نقاشی های افشین چیذری60

نمایش گالری در اندازه بزرگ

مناظر شهری: نقاشی های پرهام پیوندی49

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بلوغ: نقاشی های جعفر پِتگر28

نمایش گالری در اندازه بزرگ

افسانه­‌ و اسطوره‌­: نقاشی های نوراز26

نمایش گالری در اندازه بزرگ

شادی و اندوه حاد: نقاشی های محمد مساوات20

نمایش گالری در اندازه بزرگ

طبیعت با جان: نقاشی های مرتضی پورحسینی54

نمایش گالری در اندازه بزرگ

فضیلت زخمی: مینیاتورهای فرح اصولی13

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بیشتر