عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

آخ: نقاشی های علی دادگر88

نمایش گالری در اندازه بزرگ

نوار رنگی: نقاشی های هدیه شفیعی32

نمایش گالری در اندازه بزرگ

نگاه حیوان: آثار حکاکی مرجان سیدین36

نمایش گالری در اندازه بزرگ

صید محال : نقاشی های سیامک عزمی40

نمایش گالری در اندازه بزرگ

ما و شما: نقاشی های آزاده اعتباریان28

نمایش گالری در اندازه بزرگ

قیامت: نقاشی های امیر فرهاد52

نمایش گالری در اندازه بزرگ

۱۰ پرتره: نقاشی های سورنا پرهام10

نمایش گالری در اندازه بزرگ

مرد مدادی: نقاشی های داوود کوچکی53

نمایش گالری در اندازه بزرگ

سرکلاس: نقاشی های مسلم خضری30

نمایش گالری در اندازه بزرگ

مکتب سقاخانه : نقاشی های منصور قندریز36

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بیشتر