موسیقی

بیشتر

نوید، رض، سورنا، بامداد: چاردیواری (ریمیکس نکو)

بوم باکس: ماشین بغلی

واقع: علی علی

مجید کاظمی: آزادی

ALEE: دیگه نیا

محمد دارابى فر: اندوه هزار ساله

گلسا: سرگشته

گلا: خداوند شما

سعید اژدر: من دوست بدشم

من دوست بدشم هووی دوست پسرشم اون روز من شبشم درگیر فکر و ذهن و روح و تنشم مث مو به سرشم هرشب وو توی تختشم دوست بدشم چون بهش راست میگم ولی اون فقط میخواد که بهش چیز راست بدم ببین. اگه زندگی اینه باس بگم یعنی خوارِ اونایی که ...

بن: اگه فردا بی من شروع شد

اگه فردا بی من شروع شد اگه بودی دیدی نبودم اگه دادی شنیدی همونم از سیگارت دودی دیدی همونم اگه بادی درختارو رقصوند پیچید تو بند و رختا رو رقصوند خنک شد گونه های خیست لاله های گوشت شونه های تیزت اومدم عطر موهاتو ...

بیشتر