موسیقی

بیشتر

شیرین: واریاسیون بر ترانه... وعده کردی ...ساخته شیدا

عبدی بهروانفر: سحرگاه

شیرین: واریاسیون بر ترانه بیرجندی آی دختر خاله

The beautiful Cousin variation on a Persian folk theme Variation by Shirin Performed by SHIRIN Paintings by Émile Eisman-Semenowsky 1859-1911

رشید بهبودف: مستم مستم

گل آذین: بترس از من

خواننده: گل آذین موسیقی و تنظیم: شوبرت آواکیان

شیرین: ترانه ثمره گلها ساخته علی تجویدی

ز نسیم سحر خبر آمد که سیاهی شب بسر آمد

شیرین: واریاسیون بر ترانه زلف سرکجت ساخته شیدا

گروه دایره: روشنی،‌ من، گل، آب

شیرین: واریاسیون بر یک ترانه محلی مازندرانی

شیرین: واریاسیون بر ترانه نرگس مستی، ساخته شیدا

واریاسیون بر ترانه نرگس مستی ساخته علی اکبر شیدا واریاسیون از شیرین پرده ها از اسما خراسانی واریاسیون بر ترانه نرگس مستی ساخته علی اکبر شیدا واریاسیون از شیرین پرده ها از اسما خراسانی

بیشتر