کاریکاتور

بیشتر

Shout

اختاپوس

طرحی از محمد یاوری اعتراضات خوزستان؛ نشانههای تقویت ...

کم آبی

کیمیا علیزاده ...

داریوش ارجمند !!!

هر چی نوشتم پاک کرد

قربونی !!!

آب .... آخ

تیراندازی به معترضان

طرحی ازعابد زارعی کشته شدن دو معترض در اعتراضهای ...

خون آب

بیشتر