عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

عشق چیست؟

خودکشی سحر خدایاری:

ادیت پیاف:  هیچ از هیچ......

هزار و چارصد سال از زمان رفت

خدايِ نا بلد حتي به حالِ زارمان خنديد

۷ خواهر (۲)

۷ خواهر

یک شعر زیبا..........

دفاع دلیرانه .....

ورزش باید از سیاست جدا باشد

بیشتر