عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

رضا ملک زاده :  بیقرار توام

واکسن ضد کوید۱۹ به بازار عرض شده:

در جشن شکر گذاری هفته پیش در آمریکا:

آیا در نتیجه انتخابات نوامبر در آمریکا تقلب شده؟

شجریان و مرده پرستی‌

عشق چیست؟

خودکشی سحر خدایاری:

ادیت پیاف:  هیچ از هیچ......

هزار و چارصد سال از زمان رفت

خدايِ نا بلد حتي به حالِ زارمان خنديد

بیشتر