عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

https://gofund.me/aff0e7d1: کمک مالی‌ به گروه موسیقی خیابانی، زرد یواش، در غربت در انتظار مهاجرت.

اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت و پترو شیمی‌ در ایران:

همایون شجریان :  آسمان ابری

در جامعه‌ای که اخلاقِ سوداگری به نظام مسلط ارزشی تبدیل شده، خوانش ارتجاعی از هنجارهای اجتماعی از ...

بابک خرمدین، کارگردان موفق ایرانی، به دست پدر و مادرش به قتل رسید و بدنش تکه تکه شد :

رضا ملک زاده :  بیقرار توام

واکسن ضد کوید۱۹ به بازار عرض شده:

در جشن شکر گذاری هفته پیش در آمریکا:

آیا در نتیجه انتخابات نوامبر در آمریکا تقلب شده؟

شجریان و مرده پرستی‌

بیشتر