عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

طبیعت با جان: نقاشی های مرتضی پورحسینی

سگ خور: انفجار رمزارزها

The Ways:  اتاق آبی

با گاری و ارابه از بغداد و حلب به جانب استانبول به راه افتادیم. از همان منزل اول با گروه‌های زیاد...

داریوش:  گل بارون زده

شاهین نجفی و گلرخ امینیان:  ایران

ما از کودکی می‌آموزیم که دل خود را ارزان به کسی نفروشیم. اگر پسری پا پیش گذاشت و پیشنهاد رابطه ...

شاهین نجفی:  رادیکال

افسانه رثایی:  آواز

فضیلت زخمی: مینیاتورهای فرح اصولی

بیشتر