عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۱ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

ابراهیم علوی:  عاشق بودُم

جالبوت:  فهمت ببه بالا

مامبولیوا:  مرد جنوبی

حکومتی که فقط به دستگاه سرکوب اتکا دارد، پیشاپیش خودش ترسیده است. ترس از سرنگونی، حکومت را به ...

رضا:  گم

جاستینا:  انقلاب Revolution

سامی لو - رها - دن:  دل

وحید ایزدی:  ۴۴

امیت:  جامعه

گنولوگ:  سی‌سالمن

بیشتر