عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۰ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

تحمل همزمانی بوسه‌ی هنرپیشه با ویرانی دردناک آبادان رنج‌آور است. این دو تا ظاهراً هم را رد ...

سهراب ام جی فیت مهراد هیدن, کچی بیتز و علی اردوان:  میام رویه خطت

چقدر کتاب می خوانید؟

سحر:  ای وای

با بررسی کشتارهای اخیر توسط نوجوانان امر دیگری که نمودار می شودضعف "کمیونیتی" وشبکه های اجتماعی ...

ما در بن‌بست برادران شهید جوان، بنای زندگی گذاشتیم و بر روی تل خاک فروریخته‌ی حیات و تباهی ...

رضا پیشرو:  دیوونه ۲

با صدای عهدیه و لبخونی فروزان:  ممه رو لولو برده

خاطرات: نقاشی های آهو ماهر

الکس اصلی:  نصفه شبی

بیشتر