عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۸ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

هر وقت کسی پرسید:‌ «آقای دکتر شما چرا رانندگی نمی کنید؟» می گفت:‌ «به قول آقای علی دشتی، رفقا ...

یلدا عباسی و بیش از ۳۰ نوازنده دوتار خراسان:  جلگه جاجرم

همایون شجریان:  ابر میبارد

کاکا ممدی:  کنارک

در این خراب شده باید یک سر خر روی سرت باشد تا مثل خروس برایت پر گردن چتری نکنند.

ورزش می کنید؟

گروه دلبان:  مهرگیاه

مکتب سقاخانه : نقاشی های منصور قندریز

نه! نه! ناشر جان! \ جای خالی را مپوشان \ بگذار نقطه‌چین به جا بماند \ ورنه فردا \ هیچ کس نخواهد ...

چقدر موسیقی گوش می دهید؟

بیشتر