عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

پروین: امشب در سر شوری دارم

دلکش: یادگار کودکی

مرضیه: می گریزم

ویگن: بارون, بارونه

ناشناس: ای سال برنگردی، بری دیگه برنگردی!

شهرداد روحانی: راپسودی اصفهان

گروه مروارید لیان بوشهر: خیام خوانی

نگاره خالوا: شهر خالی‌، جاده خالی‌، کوچه خالی‌، خانه خالی‌

تاج اصفهانی: به اصفهان رو

محمد نوری: ایران

بیشتر