عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

عشق چیست؟


جواب

خودکشی سحر خدایاری:


جواب

با توجه موج اعتراضات و تظاهرات اخیر، بطور منطقی‌ (نه واهی) فکر می‌کنید


جواب

آتش زدن بانک‌ها و مراکز دولتی در این شرایط:


جواب

با دیدن این عکس، اولین چیزی که به ذهنتون میاد:


جواب

موج جدید افشاگری علیه متعرضین جنسی‌ در آمریک


جواب

برای اینکه سایت ایرون برقرار بمونه:


جواب

بیشتر از ۲۰ سال است که در خارج از ایران زندگی‌ می‌کنم و امروز:


جواب

ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد چون:


جواب

بیشتر