عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

به نظر شما، اعتراضات و تظاهرات کنونی در ایران:


جواب

بعد از ۲۰ سال حضور در خاک افغانستان، امریکایی‌ها این کشور رو ترک کردند. بلافاصله طالبان، قوی تر و مسلح تر از سابق برگشتند و در ظرف ۵ روز شهر های بزرگ رو تصرف کردند و رئیس جمهور رو فراری دادند. بنظر شما:


جواب

اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت و پترو شیمی‌ در ایران:


جواب

بابک خرمدین، کارگردان موفق ایرانی، به دست پدر و مادرش به قتل رسید و بدنش تکه تکه شد :


جواب

واکسن ضد کوید۱۹ به بازار عرض شده:


جواب

در جشن شکر گذاری هفته پیش در آمریکا:


جواب

آیا در نتیجه انتخابات نوامبر در آمریکا تقلب شده؟


جواب

عشق چیست؟


جواب

خودکشی سحر خدایاری:


جواب

با توجه موج اعتراضات و تظاهرات اخیر، بطور منطقی‌ (نه واهی) فکر می‌کنید


جواب

بیشتر