عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت و پترو شیمی‌ در ایران:


جواب

بابک خرمدین، کارگردان موفق ایرانی، به دست پدر و مادرش به قتل رسید و بدنش تکه تکه شد :


جواب

واکسن ضد کوید۱۹ به بازار عرض شده:


جواب

در جشن شکر گذاری هفته پیش در آمریکا:


جواب

آیا در نتیجه انتخابات نوامبر در آمریکا تقلب شده؟


جواب

عشق چیست؟


جواب

خودکشی سحر خدایاری:


جواب

با توجه موج اعتراضات و تظاهرات اخیر، بطور منطقی‌ (نه واهی) فکر می‌کنید


جواب

آتش زدن بانک‌ها و مراکز دولتی در این شرایط:


جواب

با دیدن این عکس، اولین چیزی که به ذهنتون میاد:


جواب

بیشتر