عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

آوای تبعید: انتشار پانزدهمین شماره "آوای تبعید"

پرتو نوری‌علا: نگاه رضا فرخ فال به شعر مجید نفیسی

رادیو همبستگی: یادمان ملیحه تیره گل شاعر و پژوهش گر ادبی

دوران معاصر: ویدیو آرت: مصاحبه با نوشین نفیسی

پرتو نوری علا: ملیحه تیره گل شاعر، نویسنده و محقق معاصر، از زمین ما کوچید و رفت

آوای تبعید: چهاردهمین شماره "آوای تبعید" منتشر شد

رادیو نیست: داستان سینما رادیوسـیتی

دادخواست: از شرکت آمازون بخواهید که زبان فارسی را در انتشاراتش حمایت کند

دادخواست: جان زندانیان عقیدتی سیاسی در خطر جدی ویروس کرونا

عصرنو: گفتگو با فرزانه تائیدی: ما خُرد و در هم شکسته بودیم

بیشتر