عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

مجموعه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد: روایت فروپاشی سلطنت پهلوی

تریبون زمانه: بیانیه یاری‌خواهی از سازمان بهداشت جهانی با ۷۰۰ امضاء

مرکز فرهنگی کاسپین: سخنرانی مجازی روز شنبه داریوش آشوری

آوای تبعید: هفدهمین شماره: آثار شاعران و نویسندگان و هنرمندان در سراسر جهان

میراث ایران: شماره زمستان۱۳۹۹

عصر نو: گفتگوی احسان منوچهری با ناصر مهاجر در بارۀ «یادنامۀ دوست، هوشنگ کشاورز صدر»

رادیو فرانسه: ناصر مهاجر: کشتار تابستان ۶٧ در ایران، از جنایت‌های بزرگ ربع آخر قرن بیستم در جهان است

کانال مستند: سفری به روستای پوده در استان اصفهان

نوگرایی در شعر فارسی: بررسی جلیل دوستخواه از پایان‌نامه‌ی مجید نفیسی

آوای تبعید: شانزدهمین شماره "آوای تبعید" منتشر شد

بیشتر