عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

آسو: هشتاد سال برنامه‌ریزی در ایران

رادیو زمانه: آخوندکشی در سرزمین مادری

آسو: یک زندگی تمام عیار فرهنگی؛ کتاب خاطرات ایرج افشار

آسو: جبار باغچه‌بان، مؤسس کودکستان و مدرسه ناشنوایان

آسو: آن‌گاه که سوگواری را پایانی نیست

آسو: «غریبه‌ای در شهر خود»؛ تاریخ مردمیِ اشغال‌گری، جنگ و ویرانی در عراق

بانگ: کفشهای پاشنه‌بلند

آوای تبعید: 38-مین شماره منتشر شد

آسو: ابوالقاسم و شهناز آزاد؛ از نخستین پی‌گذارانِ انجمن‌های مختلط در ایران

آوای تبعید: شماره 37 منتشر شد: به یاد ناصر پاکدامن

بیشتر