عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

آتش شاکرمی: چک سفید امضا نمی‌دهم!

مهرداد درویش‌پور: کمپین "خود صغیرپنداری" و صنعت "بیعت‌گیری": گامی در تحکیم اقتدار فردی

پیام ویدیویی جوانان انقلابی ایران: هیچ شخص يا گروهی اجازەی مصادرەی انقلاب را نخواهد داشت

فیسبوک: صحبت‌های به‌جای خانم شادی امین درباره کمپین وکالت

بی بی سی: ماجرای «من وکالت می‌دهم»؛ کارزار اعطای وکالت نمادین به شاهزاده رضا پهلوی

آوای تبعید شماره ۳۱: ویژه‌نامه رنان با مسؤلیت منیره برادران

اینستاگرام : هر کی با اصفانیا درافتاد ورافتاد

آوای تبعید: «آوای تبعید» شماره ۳۰ ، ویژه خیزش انقلابی ۱۴۰۱

سعید صورتی: دستهای من با دستهای تو آشناست…

ایران امروز: بیانیه ۴۰۲ نفره جمعی از جمهوری خواهان دمکرات در زمینه گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری و‌ دمکراسی ایران شایسته‌ی گذار به جمهوری و دمکراسی در قرن جدید است

بیشتر