عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

کانال مستند: سفری به روستای پوده در استان اصفهان

نوگرایی در شعر فارسی: بررسی جلیل دوستخواه از پایان‌نامه‌ی مجید نفیسی

آوای تبعید: شانزدهمین شماره "آوای تبعید" منتشر شد

آوای تبعید: انتشار پانزدهمین شماره "آوای تبعید"

پرتو نوری‌علا: نگاه رضا فرخ فال به شعر مجید نفیسی

رادیو همبستگی: یادمان ملیحه تیره گل شاعر و پژوهش گر ادبی

دوران معاصر: ویدیو آرت: مصاحبه با نوشین نفیسی

پرتو نوری علا: ملیحه تیره گل شاعر، نویسنده و محقق معاصر، از زمین ما کوچید و رفت

آوای تبعید: چهاردهمین شماره "آوای تبعید" منتشر شد

رادیو نیست: داستان سینما رادیوسـیتی

بیشتر