سنجش

بیشتر

با چند نفر از جنس مخالف تابحال رابطه رومانتیک ( احساسی و دو طرفه، هر چند عمیق یا سطحی، اما بیش از یک شب) داشته اید؟


جواب

چند وقت است مقیم (ممتد) فرنگ هستید؟


جواب

چه چیزی را زیاد از حد مصرف می کنید؟


جواب

شبکه های اجتماعی کیفیت زندگی مرا...


جواب

عشق


جواب

با روی کار آمدن جو بایدن....


جواب

سایت «Iranian» بهتر بود یا «ایرون»؟


جواب

چهار سال دونالد ترمپ برای ایران ...


جواب

امسال (۲۰۲۰)کریسمس را در دیار کفر چگونه گذراندید؟


جواب

واکسن ضد کوید۱۹ به بازار عرض شده:


جواب

بیشتر