سنجش

بیشتر

آیا ایران بعنوان یک کشور منسجم در حال فروپاشی است؟


جواب

کدام رسانه فارسی زبان را بیشتر دنبال می کنید؟


جواب

اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت و پترو شیمی‌ در ایران:


جواب

با انتخاب رییسی، و سلطه بیشتر اصولگرایان، عمر و بقای جمهوری اسلامی :


جواب

نام چه کسی به عنوان رییس جمهوری بعدی ایران اعلام خواهد شد؟


جواب

آیا دِین خود را به وطن تان پرداخته اید؟


جواب

من کلاً :


جواب

با «مامانش اینا»و «قو م و خویشاش» حال :


جواب

رای یک ایرانیِ مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت هم ندارد، برای تعیین سرنوشت ایران، چقدرباید به حساب آید؟


جواب

بابک خرمدین، کارگردان موفق ایرانی، به دست پدر و مادرش به قتل رسید و بدنش تکه تکه شد :


جواب

بیشتر