سنجش

بیشتر

از شنیدن خبر ترور محسن فخری زاده اندوهگین:


جواب

در جشن شکر گذاری هفته پیش در آمریکا:


جواب

آیا در نتیجه انتخابات نوامبر در آمریکا تقلب شده؟


جواب

ورزش می کنید؟


جواب

چقدر موسیقی گوش می دهید؟


جواب

اگر مجسمه رضاشاه را دیدید چه میکنید؟


جواب

آیا به نژادتان اهمیت می دهید؟


جواب

آیا خود ارضایی می کنید؟


جواب

آیا برای تراپی یا خودشناسی به روانشناس رفته اید یا می روید؟


جواب

اعتراض زنان به «آزار جنسی» توسط آیدین آغداشلو...


جواب

بیشتر