سنجش

بیشتر

روزی چند ساعت می خوابید؟


جواب

مدت زمان سکس برای شما معمولا چقدر است؟


جواب

آیا تابحال با خارجی عشقبازی کرده اید؟


جواب

آیا برای دفاع از خود در خانه اسلحه (تفنگ...) نگهداری می کنید؟


جواب

آیا آمریکا در حال افول است؟


جواب

مایل هستید بعد از مرگ به این دنیا برگردید؟


جواب

بحران ویروس کووید تا کی ادامه پیدا می کند؟


جواب

آیا زنی را می شناسید که مورد تجاوز قرار گرفته؟


جواب

آیا تابحال، قبل از سفر، قران ( یا کتاب آسمانی دیگری) را بوسیده، از زیر آن رد شده اید، با این هدف که سفرتان به سلامت باشد؟


جواب

جر و بحث و دعوا با معشوق - همسر


جواب

بیشتر