سنجش

بیشتر

بعد از جنجال تعرض جنسی گروهی از سلطنت طلبها به عالی پیام (هالو) در لندن:


جواب

نزدیکترین عضو خانواده/قوم و خویش تان که هنوز ساکن ایران است کیست؟


جواب

برای صلح بیشتر در دنیا، بخصوص کشورهای ضعیف تر


جواب

جمهوری؟ فدرال؟ (برای ایران)


جواب

آیا ایرانیها برای دمکراسی، یک نفر یک رای و احترام به رای اکثریت، آمادگئ دارند و سیستم دمکراسی در ایران امکان پذیر هست؟


جواب

مطبوعات در آمریکا


جواب

بالا بردن عکس پرویز ثابتی در تظاهرات اروپا یعنی :


جواب

همرزم سلطنت طلبان:


جواب

همکاری مخالفان خارج کشور با میرحسین موسوی و اصلاح‌طلبان برای براندازی جمهوری اسلامی...


جواب

حال اگر بخواهیم از این لیست چهارنفره، بعلاوه چند شخصیت دیگر، یکی را به رهبری برگزینیم، خوب است این را انتخاب کنیم:


جواب

بیشتر