عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۱ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

لرتا هایراپتیان: اپرت یوسف و زلیخا

شمس: مکتب عشق

عارف ای اس تی: منم

محمد کلان: بیخیال

معارض: فن جنگ

دی جی شوبر: خشم مقدس

عمو امیر: کنیور

ممد امین: برای ایران

الهه: امشب امشب

گروه خانوادگی ناشناس: آزادی

بیشتر