عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

نیاز نواب: دریا

عبدی بهروانفر: سحرگاه

گروه دایره: روشنی،‌ من، گل، آب

جلیل شعاع: بوخوس

دنگ شو: ره به عالم دیوانگان

بهاره فیاضی و گوهرناز مسائلی: همنوازی تار و تنبک

ماهان فرزاد، مصطفی محسن زاده: رستاخیز

بهرام: اینجا ایران

سیاوش قمیشی: دریای مغرب

قمرالملوک وزیری: فیلم «مادر»

بیشتر