عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۰ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

شاهین نجفی: هشتادیا

مهدی من: انقلاب

لیدر هیپ هاپ: مهسا امینی

هانی نیرو: آبان ادامه دارد

رضا یزدانی: کجا گمت کردم

مهدی یراحی: قفس بس

شاهین نجفی و گلرخ امینیان: ایران

توماج: حبه‌ی انگور

سام گوهربین: چیستم (فروغ فرخزاد)

رودی: تهران

بیشتر