عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

بابک افرا: خانوم

گوگوش: اجرای نخست ترانه ی "پل"

ابراهیم منصفی: آی آبنبات آی کندروک آی قرص نعناع پرپروک

سهیل نفیسی: یار عزیز

گروه زب و حانیا: لیلی‌جان

سه نقطه بند: شاید باید

پیمان سلیمی با صنم معروفخانی: نهان

بی بند: کویر دل

ایراد: فرهنگ عامّه

بهزاد: فوق العاده

بیشتر