عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

نماز ماه رمضان در میان زنان پلی بوی!

شاهد در دادگاه تجاوز جنسی

مرسی جناب سروان

زن من میشی؟

یادش بخیر وقتی که پرتقال هسته داشت

کت و شلوارت چهار شنبه آماده ست!

میری پاریس, برو پاریس!

عجب جایی اومدیم!

همش تقصیر منه

کی میگه مُرده رای نمیده!

بیشتر