عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

شجریان و مرده پرستی‌

هزار و چارصد سال از زمان رفت

خدايِ نا بلد حتي به حالِ زارمان خنديد

یک شعر زیبا..........

مرا به خانه‌ام ببر، اگر چه خانه خانه نیست

ایران و مغرب امروز قطع روابط دیپلماتیک کردند..

چند نظر از فیسبوک....

تبریک 2018

یلدا بر شما مبارک باد

یک شعر زیبا....

بیشتر