عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

داریوش مهرجویی

یک آنالیز کلی از جریان جنبش خارج از کشور

یک سوال از آقای پهلوی

رضا پهلوی و وکالت

شجریان و مرده پرستی‌

هزار و چارصد سال از زمان رفت

خدايِ نا بلد حتي به حالِ زارمان خنديد

یک شعر زیبا..........

مرا به خانه‌ام ببر، اگر چه خانه خانه نیست

ایران و مغرب امروز قطع روابط دیپلماتیک کردند..

بیشتر