عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

مهین زرین پنجه: والس ایرانی

شیرین: ملودی های شرقی در موسیقی کلاسیک اروپایی بخش سوم

شیرین: ملودی های شرقی در موسیقی کلاسیک اروپایی بخش دوم

شیرین: ملودی های شرقی در موسیقی کلاسیک اروپایی بخش اول

شیرین: واریاسیون بر ترانه وعده کردی ساخته شیدا

شیرین: واریاسیون بر یک ترانه بختیاری

شیرین: ثمره گلها ساخته علی تجویدی

شیرین: واریاسیون برترانه محلی ...دختر بویر احمدی...

شیرین: واریاسیون بر دو ترانه محلی ایرانی

شیرین: واریاسیون بر یک ترانه ...لری

بیشتر