رفتم طبق معمول به رستورانی در همین نزدیکی (عکس بالا) در کوسکو که تلویزیون دارن و جام جهانی را نشان می دادن.

ساندویچ شده بودم بین شش تا طرفدار تیم برزیل.

آلمان گل اول را که زد دستامو بردم هوا و هورا کشیدم. 

طرفدارای برزیل چیزی نگفتن. فکر می کردن تا آخر بازی خیلی مونده و برزیل حتمن می بره.

گل دوم یه «!Yes» بلند و محکم گفتم. 

گل سوم چشمام گرد شد. 

گل چهارم لبخند زدم. 

گل پنجم زدم تو سر خودم. و از طرفدارای برزیل عذرخواهی کردم. 

می خواستم آلمان ببره. اما نه اینجوری :)