عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

. جنگی که در خواهد گرفت نخستین جنگ نیست. پیش از آن جنگ های دیگری نیز بوده است وقتی که جنگ پیشین به پایان رسید شکست خوردگان بودند و پیروزمندان. شکست خوردگان گرسنگی می کشیدند و پیروزمندان نیز "برتولت برشت"—برتولت برشت
آهسته میمیرد آنکه خود را به خطر نمی اندازد برای رسیدن به رویاهایش ... حال را زندگی کن خود را امروز به خطر بی انداز پابلو نرودا —پابلو نرودا
اگر از صفر شروع کرده ید و به هیچ جا نریسده اید خوبیش اینه که به هیچکس مدیون نیستید—یک کمیک فرانسوی

بیشتر