عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ آبان ۱۳۹۳

افسوس و خوشحالی

کوروش، ایرانیان و کابوسِ تک‌خداباوری!

می‌خوام خودم باشم

مردم ایران جنگ طلب نیستند

ما جنگ را با هیچ نامی نمی خواهیم

دیگری کسی است شبیه ما

تلب

۱۴۰۳ را به کابوسی برای جمهوری اسلامی تبدیل کنیم

ستون آخر

چرا باید در این اوضاع و احوال «۵۷»ی‌ باشیم؟

بیشتر