عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

برای سالمرگ فرهاد مهراد

http://iranwire.com/pictorian/cartoons/345

 

برای سالمرگ فرهاد مهراد

 سپتامبر 2014 مانا نیستانی

http://iranwire.com/authors/196/

 

ساکی

ساکی
گربه | فیلیپ گلوک | تینوش نظم‌جو
نشر نی
http://www.naakojaa.com/book/913
 

 

Haft Seen by Mana Neyestani

مانا نیستانی : حاکمیت ایران در قطب جنوب

http://www.mardomak.net/cartoons/full/76367

ببار‌ ای آسمان بر ما

ببار‌ ای آسمان بر ما
ببار بر شهر پرغبار ما
بر شهر چوبه ها ی دار ما
ببار ، بر کودکانِ آلوده به دچار
کودکان زندگی‌‌های خفت بار
ببار بر صحنه‌های خالی‌ِ خالی‌
... ببار برخنده و گریه ی تماشا چی
ببار بر ما
ببار بر روزگار ما
به روزی که شانه ی سُربین جلاد
گرفته جای آغوش مادر را


متن: نیکی‌ فیروزکوهی
عکس: بهار نادری

بیشتر