سه شخصی که در باخت ایران به آرژانتین سهم داشتند:

۱- داور که پنالتی آرژانتین را نگرفت

۲- بازیکن ایران که در دقیقه آخر توپ را زیر پا داشت و بجای شوت و دور کردن آن‌، هی‌ بی‌ هدف و گیج با توپ دور خودش چرخید تا آرژانتینی‌ها حوصلشان سر رفت و توپ از او گرفتند و گًل زدند

۳- مسی که گًل را زد

و اما برای دوم شدن در گروه:

"باید" آرژانتین از نیجریه ببرد و ایران بوسنی را شکست دهد

و حتما یکی‌ از دو بازی با تفاوت بیش از یک گًل به پایان برسد.

در صورت باخت یا مساوی آرژانتین با نیجریه، حتی با برد در مقابل بوسنی- ایران به مقام دوم گروه نمیرسد.
 

اما برای دستیابی به پیروزی راستین رژیم را باید سرنگون کرد!

 
 
Like