عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ بهمن ۱۳۹۱

کیست مرد امروز؟ فیروز نجومی

رئیسی: نماد بلاهت در حکومت آخوندی!فیروز نجومی

حوزه های علمیه خصم آشتی ناپذیر رهایی جامعه از سنت و شریعت!فیروز نجومی

کشف حجاب: قانون شکنی یا انحراف از مبانی اخلاقی؟ فیروز نجومی

براندازی دین: خوشخیالی یا ماجرا جویی وتندروی!فیروز نجومی

طرح نور و سفیران مهر در دل ظلمت و تاریکی!فیروز نجومی

موشک "خیبر شکن!" فیروز نجومی

تقدس زدائی از دین و انقلاب زن زندگی آزادی! فیروز نجومی

حکومت آخوندی بر سر دوراهی: پاسخ یا سکوت و پذیرش ذلت و خواری! فیروز نجومی

گذار از جامعه الله محور بجامعه انسان محور! فیروز نجومی

بیشتر