عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ بهمن ۱۳۹۱

آیا گذار از دین حاکم فرا نرسیده است؟ فیروز نجومی

طناب شریعت را از گردن قهرمان ظلم ستیزی، نوید افکاری برگیریم! فیروز نجومی

از همآغوشی با علم هسته ای تا بازگشت بدوران رسالت! فیروز نجومی

بشویم آنچه باید باشیم: انسان و آزاد! فیروز نجومی

بخاکسپاری دین انسان ستیز برخیزیم!فیروز نجومی

اسلام، بازدارنده یا بانی قهر و خشونت و انتقام ستانی؟ فیروز نجومی

بیگانگی از خود و از دیگری مانعی در راه براندازی! فیروز نجومی

خوشامدگویی باسلام یا گریز از آزادی! فیروز نجومی

در نا امیدی بسی امید است! فیروز نجومی

افغانستان: بازگشت طالبان و برآمدن تاریکی! فیروز نجومی

بیشتر