عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ بهمن ۱۳۹۱

پنهان سازی حقیقت تا کی؟ فیروز نجومی

آب، نان، آزادی! فیروز نجومی

آخوند خامنه ای: دروغپردازی همراه با خیالپردازی!فیرو ز نجومی

جنبش مردمی و ظهور بیگانگی با ساختار دین و قدرت! فیروز نجومی

متروپل آبادان، ساختاری که کلنگش بنام الله بزمین خورده است! فیروز نجومی

زنده باد آزادی! فیروز نجومی!

دوران فروپاشی حکومت معصوم، فرا رسیده است! فیروز نجومی

نه فقط محاکمه یک تبهکار، محاکمه یک نظام مقدس جنایتکار! فیروز نجومی

از مرگ رهبر تا راندن دین بخلوت خانه!فیروز نجومی

فساد از دین اسلام بر میخیزد! فیروز نجومی

بیشتر