عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ بهمن ۱۳۹۱

از درون ندای وحدت بگوش میرسد!فیروز نجومی

باورهای مشترک و خاموشی قشر خاکستری! فیروز نجومی

متهم اصلی: دین آخوند! فیروز نجومی

کنشی انقلابی: بر شکستن مرزهای جدایی جنسیتها! فیروز نجومی

زوال باورها و کنش های دینی و واژگونی حکومت اسلامی! فیروز نجومی

بد حجابی: اعتراض و مقاومت در برابر نظام جباردین و دینداری! فیروز نجومی

حجاب اسلامی: نماد یکتایی و یگانگی دین و قدرت! فیروز نجومی

عبور از حکومت آخوندی بدون عبور از دین!فیروز نجومی

حجاب اسلامی: حفظ زنان از وسوسه های شهوانی مردان!فیروز نجومی

نه نا آرامی و نه نگرانی، سخن فریب است و ریاکاری! فیروز نجومی

بیشتر