عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ بهمن ۱۳۹۱

دعوت به امام عج و ظهور دجال- فیروز نجومی

آخوند خامنه ای: طلب از قران کریم! فیروز نجومی

چه جشنی و چه نوروزی!؟

برطبل پیروزی باید کوبید و یا بر طبل عزا؟ فیروز نجومی

امریکا ستیزی در بیرون و دشمنی با آزادی در درون! فیروز نجومی

در دفاع از ازادی پرستش و پوشش! فیروز نجومی

خطبه نوروزی و فتح سنگردین! فیروز نجومی

بقای حکومت آخوندی تا براندازی حجاب اسلامی! فیروز نجومی

فرو غلتیدن دین در مفاسد قدرت و ثروت! فیروز نجومی

زمان خروج از حیرت!فیروز نجومی

بیشتر