عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ بهمن ۱۳۹۱

چالش ساختار دین و قدرت از چالش باورهای دینی میگذرد!فیروز نجومی

کدام یک؟ ساختار قدرت و یا ساختار دین است که باید براندازی شود؟ فیروز نجومی

دین آگاهی و رهایی از سیه روزی و نگونبختی!فیروز نجومی

از سرکوب آزادی تا پنهان سازی حقیقت در تاریکی! فیروز نجومی

قاضیان شرع !رها از هر قید و بند و قانونی! فیروز نجومی

حکومت خدا و تنزل شأن انسان!فیروز نجومی

برگرفتن یوغ آخوندیسم ازگردن ملت!فیروز نجومی

مرگ حجاب مرگ نظام! فیروز نجومی

سخن گفتن الله از زبان ولی فقیه!فیروز نجومی

چوب دین! فیروز نجومی

بیشتر