عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

بر اساس اخبارِ تایید نشده که گفته میشود رفسنجانی‌ و مشایی ردِ صلاحیت شدند، و اگر این اخبار صحت داشته باشند و تنها افرادِ نزدیک و مورد اطمینان رهبر کاندیدا خواهند بود آیا شما کماکان قصد دارید که در انتخابات شرکت کنید؟


جواب

آیا شما فرآورده‌های گوشتِ خوک را دوست دارید و مصرف می‌کنید؟


جواب

بیشتر