بلاگ

بیشتر

حوزه های علمیه خصم آشتی ناپذیر رهایی جامعه از سنت و شریعت!فیروز نجومی

اگر کمی بدقت بنگری متوجه شوی که حکومت دین برهبری ...

کشف حجاب: قانون شکنی یا انحراف از مبانی اخلاقی؟ فیروز نجومی

واقعیت آنستکه پس از گذشت 45 سال حکومت اسلامی نتوانسته ...

براندازی دین: خوشخیالی یا ماجرا جویی وتندروی!فیروز نجومی

   براندزی دین آیا خوشخیالی ست و یا ماجرا جویی یا ...

طرح نور و سفیران مهر در دل ظلمت و تاریکی!فیروز نجومی

در این 45 سال گذشته جامعه ما به گفتمان آخوندی بویژه در ...

موشک "خیبر شکن!" فیروز نجومی

تقریبا محال است امامپرست زاده شده باشی به امام علی ...

تقدس زدائی از دین و انقلاب زن زندگی آزادی! فیروز نجومی

 یکی از سوالهای بسیاری که در باره وضع موجود جامعه ...

حکومت آخوندی بر سر دوراهی: پاسخ یا سکوت و پذیرش ذلت و خواری! فیروز نجومی

حمله اسرائیل به ساختمانی در دمشق که تابلوی کنسولگری ...

گذار از جامعه الله محور بجامعه انسان محور! فیروز نجومی

در این 45 سال گذشته حکومت آخوندی دائم بعقب رفته است ...

آگاهی جمع و فروپاشی حکومت دین! فیروز نجومی

 شک و تردیدی نباید داشت که آنروزی نو روز خواهد بود که ...

صعود بقله یا فرو غلتیدن در منجلاب فساد!فیروز نجومی

پس از گذشت نزدیک به نیم قرن حکومت آخوئدی اگرچه ادعا ...

کیفر خواست علیه الله!فیروز نجومی

زمانی بود که ایرانی آن هنگام که زیر بار ظلم و ستم فرو ...

انتخابات و فرو افتادن چماق سنگین دین از دست آخوند!فیروز نجومی

سر انجام سیرک برگزاری مراسمی که حکومت اخوندها ...

چه نشستی؟ سقوط آخوند از منبر قدرت فرا رسیده است! فیروز نجومی

 واقعیت انست که ما ایرانیان در شرایط بد و اسفناکی گیر...

چالش ساختار دین و قدرت از چالش باورهای دینی میگذرد!فیروز نجومی

نزدیک به نیم قرن از حکومت دین میگذرد و متولیان دین ...

کدام یک؟ ساختار قدرت و یا ساختار دین است که باید براندازی شود؟ فیروز نجومی

 آنچه تا کنون آمده است(در مقاله پیشین) به نتیجه و یا ...

دین آگاهی و رهایی از سیه روزی و نگونبختی!فیروز نجومی

در آستانه سالگرد صعود آخوند بر منبر قدرت واقعه ای که ...

از سرکوب آزادی تا پنهان سازی حقیقت در تاریکی! فیروز نجومی

در ایرانی آزاد و دموکراتیک در ایران آینده به فرض که ...

قاضیان شرع !رها از هر قید و بند و قانونی! فیروز نجومی

محمد قبادلو اولین جوان برازنده لبریز ازشادی و زندگی ...

برگرفتن یوغ آخوندیسم ازگردن ملت!فیروز نجومی

 پس از نزدیک به نیم قرن حکومت اسلامی حکومتی که بر ...

مرگ حجاب مرگ نظام! فیروز نجومی

17 دی روزی ست که نزدیک بیک صد سال پیش از این رضا شاه ...

بیشتر