بلاگ

بیشتر

هراس از اسلام: واقعیتی انکار ناپذیر! فیروز نجومی

     کمتر کسی اینروزها تردیدی در این پرسش بخود راه ...

بنگر اگر باور نداری!فیروز نجومی

اگر باور نداری که جنبشی بزرگ در راه است جنبش سلطه ...

چوب دین! فیروز نجومی

ترسم که هنوزدردچوب دینرا در وجود و هستی خود احساس ...

حکومت اسلامی کشنده وجدان انسانی! فیروز نجومی

کیست که نداند مسئول جنایاتی که در زندانها و ...

در دل تاریکی، امید هنوز بزندگی ادامه میدهد! فیرو ز نجومی

چگونه باینجا رسیدیم باینجایی که جامعه ما تا بیخ و بن...

تحمل بار خفت و خواری تا کی؟ فیروز نجومی

ترسم وضع موجود تحمل بار زندگی که هر روز سختر و سنگین ...

بیمناک از اقتدار غرب یا هراسناک از وزش نسیم آزادی؟ فیروز نجومی

بر کسی پوشیده نیست که نمایندگان ولی فقیه آخوند خامنه ...

شریعت اسلامی خصم آشتی ناپذیر تحول و دگر گونی! فیروز نجومی

چه جای حیرت و تعجب است اگر امروز جامعه خود را سراسر ...

عاشورای آبان 98 و کشتار سلطه ستیزان! فیروز نجومی

آیا میتوان آنچه را که درآبان 98 بوقوع پیوسته است چیز ...

بوی گند تقدس! فیروز نجومی

هم اکنون بوی گندی که ازتقدس بمشام میرسد نه تنها ...

از براندازی اهریمن تا پایان دوران ولایت! فیروز نجومی

چه بسیار اند آنان که نام الله را با بیم و امید با ...

رمز و راز آغازیدن امور با نام الله: بسم الله! فیروز نجومی

بسم الله شاید مقدس تر پر ابهت تر و در عین حال ساده ...

دین ستیزی: تنها حربه کاری! فیروز نجومی

آیا حربه ای هست که با آن بتوان وارد میدان مبارزه مؤثر...

آیا گذار از دین حاکم فرا نرسیده است؟ فیروز نجومی

ترسم بیهوده در پی یک ساختار سیاسی مناسب برای ...

از همآغوشی با علم هسته ای تا بازگشت بدوران رسالت! فیروز نجومی

اگر بگوییم که سلطه حکومت دین بر جامعه ما دینی که مظهر ...

بشویم آنچه باید باشیم: انسان و آزاد! فیروز نجومی

امروز رژیمی که بر ما حکومت میکند بازتاب آن ارزشهایی...

بخاکسپاری دین انسان ستیز برخیزیم!فیروز نجومی

چه ایرادی دارد اگر دین انسان ستیز را بخاک سپاریم و ...

اسلام، بازدارنده یا بانی قهر و خشونت و انتقام ستانی؟ فیروز نجومی

 اخیرا تصاویری از درون اسارتگاههای نظام مقدس اسلامی ...

بیگانگی از خود و از دیگری مانعی در راه براندازی! فیروز نجومی

وقتیکه ساختار دین و قدرت باهم یکی و جدا ناپذیر و ...

خوشامدگویی باسلام یا گریز از آزادی! فیروز نجومی

باز گشت طالبان بافغانستان و اینکه چه برنامه ای را ...

بیشتر