عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ بهمن ۱۳۹۱

آخوند خامنه ای: طلب از قران کریم! فیروز نجومی

برطبل پیروزی باید کوبید و یا بر طبل عزا؟ فیروز نجومی

امریکا ستیزی در بیرون و دشمنی با آزادی در درون! فیروز نجومی

خطبه نوروزی و فتح سنگردین! فیروز نجومی

چه جشنی و چه نوروزی!؟

بقای حکومت آخوندی تا براندازی حجاب اسلامی! فیروز نجومی

فرو غلتیدن دین در مفاسد قدرت و ثروت! فیروز نجومی

زمان خروج از حیرت!فیروز نجومی

از استبداد سیاسی تا استبداد مضاعف دین و قدرت! فیروزنجومی

هژمونی دین و حکومت ولایت تا قیامت! فیروز نجومی

بیشتر