عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ بهمن ۱۳۹۱

زن زندگی آزادی خصم آشتی ناپذیر نظام اسارت و بندگی!فیروز نجومی

بوی مرگ نظام بمشام میرسد! فیروز نجومی

انتخابات و فرو افتادن چماق سنگین دین از دست آخوند!فیروز نجومی

دین زدگی!فیروز نجومی

ملت خاک بر سر شد ! فیروز نجومی

نقش الله، خداوند یکتا و یگانه در سقوط رئیس جمهور رئیسی! فیروز نجومی

کیست مرد امروز؟ فیروز نجومی

رئیسی: نماد بلاهت در حکومت آخوندی!فیروز نجومی

حوزه های علمیه خصم آشتی ناپذیر رهایی جامعه از سنت و شریعت!فیروز نجومی

کشف حجاب: قانون شکنی یا انحراف از مبانی اخلاقی؟ فیروز نجومی

بیشتر