عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ بهمن ۱۳۹۱

گذار از دوران تاریکی بروشنایی وجنبش برچیدن بساط دین و درونسازی آن!فیروز نجومی

تا کی باید حقیقت را پنهان بداریم! فیروز نجومی

انفعال جمعی، رمز بقای حکومت دینی!فیروز نجومی

اسلام یا حکومت آخوندی، کدامیک را باید برانداخت؟ فیروز نجومی

خاموش سازی آشکار کنندگان حقیقیت و اراده معطوف بکین خواهی و انتقاستانی در اسلام!

زمان واریزی حوزه های علمیه به زباله دان تاریخ فرا رسیده است! فیروز نجومی

کین خواهی و انتقام ستانی، درونمایه حکومت اسلامی! فیروز نجومی

چه اشتباه بزرگی، اخوندی را بر جایگاه الله نشاندیم! فیروز نجومی

مماشات با دین ادامه دارد! فیروز نجومی

نه بفرمانبری! فیروز نجومی

بیشتر