عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ بهمن ۱۳۹۱

زنده باد آزادی! فیروز نجومی!

دوران فروپاشی حکومت معصوم، فرا رسیده است! فیروز نجومی

نه فقط محاکمه یک تبهکار، محاکمه یک نظام مقدس جنایتکار! فیروز نجومی

از مرگ رهبر تا راندن دین بخلوت خانه!فیروز نجومی

فساد از دین اسلام بر میخیزد! فیروز نجومی

حسین شریعتمداری: بازگشت اسلام و دگرگونی جهانی!فیروز نجومی

رهایی زنان و پاک زدائی وجود از شریعت اسلامی! فیروز نجومی

بوی گند زهد و تقوا و تقدس، واقعیتی که بدان خوگرفته ایم! فیروز نجومی

خداوندان آزادی ستیز! فیروز نجومی

مکر الله و گسترش پدیده دین گریزی! فیروز نجومی

بیشتر