عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ بهمن ۱۳۹۱

آب، نان، آزادی؟ از خوزستان تا بلوچستان و کردستان! فیروز نجومی!

بساط حکومت دین را باید برچید! فیروز نجومی

بحضرت عباس ری...م باین حجاب! فیروز نجومی

ناقوس مرگ نظام بگوش میرسد! فیروز نجومی

نتیجه انتخابات: اراده ولایت، خصم آشتی ناپذیر اراده ملت! فیروز نجومی

ای فقیه: شمشیر از گردن مردم برگیر اگر خواهان انتخابات اصیلی!فیروز نجومی

مردم سالاری دینی یا استبداد مضاعف دین و قدرت! فیروز نجومی!

برخیز تا قشر مفتخوار و انگل جامعه را روانه زباله دان تاریخ کنیم! فیروز نجومی

بدریوزگی دربارگاه دین و قدرت پایان دهیم! فیروز نجومی

ستیز با شمشیر و یا شریعت؟ فیروز نجومی

بیشتر