سانسور کسینوس (Cos) در فرمول پوستر طراحی شده برای مریم میرزاخانی توسط شهرداری تهران