عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

بیانیه مختصر و مفید همایونی

مگه باز چی گفتم؟

تنفر مالیات دهندگان

دوتا مطلب...

ولی امر مسلمین جهان

اون قدیما

آخوند و کارمند

این مرد کیست؟

از جوق آباد تا لندن و لس آنجلس...

بیشتر