عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

وقتی که رفت، دیگه رفته:


جواب

ترامپم گوزو از کار دراومد:


جواب

عکس العمل رضاپهلوی به نتیجه بازی ایران و مراکش:


جواب

در این مرحله از مبارزه ملت با رژیم, مصادره و سهم خواهی از فرایند براندازی توسط هر جناحی از اپوزیسیون:


جواب

بیشتر