عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ مهر ۱۳۹۱

صنم معروف خانی: وقتی تو رفتی از خونه

گلسا و سعید شیخ امیری: دل دیوانه

فاطمه دهقانی: آرزو

خوانندگان شیرازی: سرو ناز

صنم عبدالعظیم زاده: بهار بایرامی

باران مظفری و گروه بارون: موسیقی بوشهر

آنسامبل شوش: با من برقص

۳۹ رپر: خانوادگی۲ (با حضور ۳۹ رپر از تمام استان های ایران)

سروش قهرمانلو: دریغ از پارسال

علی قمصری: تار ایرانی؛ قسمت هفتاد و پنجم (کرج)

بیشتر