عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ مهر ۱۳۹۱

فاطمه دهقانی: آرزو

خوانندگان شیرازی: سرو ناز

صنم عبدالعظیم زاده: بهار بایرامی

باران مظفری و گروه بارون: موسیقی بوشهر

آنسامبل شوش: با من برقص

۳۹ رپر: خانوادگی۲ (با حضور ۳۹ رپر از تمام استان های ایران)

سروش قهرمانلو: دریغ از پارسال

علی قمصری: تار ایرانی؛ قسمت هفتاد و پنجم (کرج)

گروه فورته: چهارشنبه سوری

علی قمصری و گروه آوازی ایران (وکاپلا): تار ایرانی؛ قسمت هفتاد و سوم (تهران)

بیشتر