عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ مهر ۱۳۹۱

هانی مجتهدی: تنیایی

ولشدگان: اجرای زنده آخ به توچه ای صنم

مقتدا و اسرین: هوا مشته سیو ابره

بی بند: وقتی تو نیستی

گوگوش: دو پنجره

رعنا فرحان: بارون

ساسی: تهران توکیو

سوسن دیهیم و آرشید آذرین: تانگوی "مرا ببوس"

پریا: گل گلدون من

سروش عمومی و علیرضا میرآقا: آلما

بیشتر