در روز یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ کجا بودید،
چه میکردید،
چه احساسی داشتید؟