عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

فکر می‌کنید ایران و ایرانیها امروزی لیاقت و شایستگی یک سیستم دمکراتیک رو دارند


جواب

در مورد دین و مذهب و مذهبی‌ بودن


جواب

بیشتر