عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

برای صلح بیشتر در دنیا، بخصوص کشورهای ضعیف تر


جواب

آیا ایرانیها برای دمکراسی، یک نفر یک رای و احترام به رای اکثریت، آمادگئ دارند و سیستم دمکراسی در ایران امکان پذیر هست؟


جواب

مطبوعات در آمریکا


جواب

فکر می‌کنید ایران و ایرانیها امروزی لیاقت و شایستگی یک سیستم دمکراتیک رو دارند


جواب

در مورد دین و مذهب و مذهبی‌ بودن


جواب

بیشتر