عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

عمل شنیع

۲۲ بهمن ۱۳۵۷

شعار های فوتبال

"برف پارو میکنیم"

Damn Persians

گوشه ای از خاطرات دکتر صدیقی از روز 28 مرداد

ناوی وظیفه هوشنگ انوشه

سرود ملی

زبانت را می برم

او مرغ طوفان بود و ما طوطی ایوان

بیشتر