عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

آخرین باری که ذهنیت تان این بود که: «اگه آخوندا برن، من برمیگردم ایران» چه زمانی بود؟


جواب

پدر یا پدربزرگ شما به یکی از زبان ها( یا گویش ها) ی محلی در ایران صحبت میکرده. امروز حاضرید هفته ای یک ساعت این زبان(یا گویش) رابصورت آنلاین فرا بگیرید؟


جواب

به چند تا از آرزوهایتان رسیده اید؟


جواب

در میان لیست اسامی مردان فامیل شما(پدربزرگ ها، عموها، دایی ها و... پدرتان) چند نامی از پیامبر یا ائمه شیعه( محمد، جعفر، رضا، حسن، علی، ... )دیده میشود؟


جواب

در میان لیست اسامی پدربزرگ ها، عموها، دایی ها و پدرتان، چند نامی ار پیامبر یا ائمه شیعه( محمد، جعفر، رضا، علی، رضا... )دیده میشود؟


جواب

با انتخاب رییسی، و سلطه بیشتر اصولگرایان، عمر و بقای جمهوری اسلامی :


جواب

نام چه کسی به عنوان رییس جمهوری بعدی ایران اعلام خواهد شد؟


جواب

آیا دِین خود را به وطن تان پرداخته اید؟


جواب

من کلاً :


جواب

با «مامانش اینا»و «قو م و خویشاش» حال :


جواب

بیشتر