عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

آیا بالاخره ترامپ قادر خواهد بود که ازادانه دردوره نهایی انتخاب ریاست جمهوری پیش رو کاندید شود؟


جواب

در صورت جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا


جواب

کریسمس را در دیار کفر چگونه گذراندید؟


جواب

همین که عبارت «ایران شاهنشاهی» را میشنوم:


جواب

کاش طرف:


جواب

گنه کردم گناهی پر ز لذت...چند نفر را تابحال عاشقانه و لب به لب بوسیده اید؟


جواب

تا چه سنی خداپرست بودید؟


جواب

به دیدار مادربزرگ رفته اید و هنگام بازگشت، و برای امنیت راه، او از شما میخواهد که کتاب مقدس را بوسیده، از زیر آن رد شوید. چنین میکنید؟


جواب

در سیستم «جمهوری» مورد علاقه من در آینده ایران، رییس جمهور:


جواب

نزدیکترین عضو خانواده/قوم و خویش تان که هنوز ساکن ایران است کیست؟


جواب

بیشتر