عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

با چند نفر از جنس مخالف تابحال رابطه رومانتیک ( احساسی و دو طرفه، هر چند عمیق یا سطحی، اما بیش از یک شب) داشته اید؟


جواب

چند وقت است مقیم (ممتد) فرنگ هستید؟


جواب

سایت «Iranian» بهتر بود یا «ایرون»؟


جواب

امسال (۲۰۲۰)کریسمس را در دیار کفر چگونه گذراندید؟


جواب

انقلاب اسلامی سال ۵۷:


جواب

آیا خود را مسلمان میدانید؟


جواب

از شنیدن خبر ترور محسن فخری زاده اندوهگین:


جواب

اگر مجسمه رضاشاه را دیدید چه میکنید؟


جواب

آیا تابحال با خارجی عشقبازی کرده اید؟


جواب

آیا تابحال، قبل از سفر، قران ( یا کتاب آسمانی دیگری) را بوسیده، از زیر آن رد شده اید، با این هدف که سفرتان به سلامت باشد؟


جواب

بیشتر