عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

همین که عبارت «ایران شاهنشاهی» را میشنوم:


جواب

کاش طرف:


جواب

گنه کردم گناهی پر ز لذت...چند نفر را تابحال عاشقانه و لب به لب بوسیده اید؟


جواب

تا چه سنی خداپرست بودید؟


جواب

به دیدار مادربزرگ رفته اید و هنگام بازگشت، و برای امنیت راه، او از شما میخواهد که کتاب مقدس را بوسیده، از زیر آن رد شوید. چنین میکنید؟


جواب

در سیستم «جمهوری» مورد علاقه من در آینده ایران، رییس جمهور:


جواب

نزدیکترین عضو خانواده/قوم و خویش تان که هنوز ساکن ایران است کیست؟


جواب

جمهوری؟ فدرال؟ (برای ایران)


جواب

همرزم سلطنت طلبان:


جواب

حال اگر بخواهیم از این لیست چهارنفره، بعلاوه چند شخصیت دیگر، یکی را به رهبری برگزینیم، خوب است این را انتخاب کنیم:


جواب

بیشتر