عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

حکومت اسلامی ایران از کجا هدایت میشود؟


جواب

ظرف کثیف را معمولا:


جواب

کریسمس را در دیار کفرو در میان پندمیک چگونه گذراندید؟


جواب

در مورد پذیرش پناهندگان از جهان سوم، در کشور میزبان من، این تعداد:


جواب

آیا حکومت باید حق داشته باشد شهروندان بالغ را مجبور به زدن واکسن علیه ویروس کووید کند؟


جواب

آخرین باری که ذهنیت تان این بود که: «اگه آخوندا برن، من برمیگردم ایران» چه زمانی بود؟


جواب

پدر یا پدربزرگ شما به یکی از زبان ها( یا گویش ها) ی محلی در ایران صحبت میکرده. امروز حاضرید هفته ای یک ساعت این زبان(یا گویش) رابصورت آنلاین فرا بگیرید؟


جواب

به چند تا از آرزوهایتان رسیده اید؟


جواب

در میان لیست اسامی مردان فامیل شما(پدربزرگ ها، عموها، دایی ها و... پدرتان) چند نامی از پیامبر یا ائمه شیعه( محمد، جعفر، رضا، حسن، علی، ... )دیده میشود؟


جواب

در میان لیست اسامی پدربزرگ ها، عموها، دایی ها و پدرتان، چند نامی ار پیامبر یا ائمه شیعه( محمد، جعفر، رضا، علی، رضا... )دیده میشود؟


جواب

بیشتر