عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

کاریکاتور خدا

اونهایی که از کاریکاتور حضرت محمد( "فرستاده خدا") به خشم آمدند و خشم شان را به صورت های مختلف ابراز کردند، نمیبایستی، قاعدتا، از کاریکاتور "خدا،" بیشتر خشمگین باشند؟ از اینگونه کاریکاتور ها در جراید غربی زیاد پیدا میشوند.
یک شیر پاک خورده ای این را نشانشان بده، ببینیم چه میکنند :-)

بیشتر