عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

هر چه سنم بالاتر میرود، بیشتر معتقد میشوم که: لعنت بر:

آیا بالاخره ترامپ قادر خواهد بود که ازادانه دردوره نهایی انتخاب ریاست جمهوری پیش رو کاندید شود؟

در صورت جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا

کریسمس را در دیار کفر چگونه گذراندید؟

همین که عبارت «ایران شاهنشاهی» را میشنوم:

کاش طرف:

گنه کردم گناهی پر ز لذت...چند نفر را تابحال عاشقانه و لب به لب بوسیده اید؟

تا چه سنی خداپرست بودید؟

به دیدار مادربزرگ رفته اید و هنگام بازگشت، و برای امنیت راه، او از شما میخواهد که کتاب مقدس را بوسیده، از زیر آن رد شوید. چنین میکنید؟

در سیستم «جمهوری» مورد علاقه من در آینده ایران، رییس جمهور:

بیشتر