عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

جمهوری؟ فدرال؟ (برای ایران)

۲۲ بهمن ۱۳۵۷

همرزم سلطنت طلبان:

شعار های فوتبال

حال اگر بخواهیم از این لیست چهارنفره، بعلاوه چند شخصیت دیگر، یکی را به رهبری برگزینیم، خوب است این را انتخاب کنیم:

حیوان خانگی:

محبوبیت شاهزاده در میان ایرانیان در تبعید:

چند در صد از عمرتان را ساکن خارج از کشور بوده اید؟

پیش بینی من در مورد بازی ایران- آمریکا:

کاش بازی ایران و ولز:

بیشتر