عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

در نوروز امسال (۱۴۰۰) چند تا از آیین اساسی نوروزی زیر را بجا آوردید: چیدن هفت سین؛ خانه تکانی؛ خوردن سبزی پلو ماهی؟

فارغ از آرزوی شخصی، چگونه پایانی را برای جمهوری اسلامی - تا زمانی که زنده هستید - پیش بینی میکنید؟

با چند نفر از جنس مخالف تابحال رابطه رومانتیک ( احساسی و دو طرفه، هر چند عمیق یا سطحی، اما بیش از یک شب) داشته اید؟

چند وقت است مقیم (ممتد) فرنگ هستید؟

سایت «Iranian» بهتر بود یا «ایرون»؟

امسال (۲۰۲۰)کریسمس را در دیار کفر چگونه گذراندید؟

انقلاب اسلامی سال ۵۷:

آیا خود را مسلمان میدانید؟

از شنیدن خبر ترور محسن فخری زاده اندوهگین:

اگر مجسمه رضاشاه را دیدید چه میکنید؟

بیشتر