عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

همین که عبارت «ایران شاهنشاهی» را میشنوم:

کاش طرف:

گنه کردم گناهی پر ز لذت...چند نفر را تابحال عاشقانه و لب به لب بوسیده اید؟

تا چه سنی خداپرست بودید؟

به دیدار مادربزرگ رفته اید و هنگام بازگشت، و برای امنیت راه، او از شما میخواهد که کتاب مقدس را بوسیده، از زیر آن رد شوید. چنین میکنید؟

در سیستم «جمهوری» مورد علاقه من در آینده ایران، رییس جمهور:

عمل شنیع

نزدیکترین عضو خانواده/قوم و خویش تان که هنوز ساکن ایران است کیست؟

جمهوری؟ فدرال؟ (برای ایران)

۲۲ بهمن ۱۳۵۷

بیشتر