عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

سایت «Iranian» بهتر بود یا «ایرون»؟

امسال (۲۰۲۰)کریسمس را در دیار کفر چگونه گذراندید؟

انقلاب اسلامی سال ۵۷:

آیا خود را مسلمان میدانید؟

از شنیدن خبر ترور محسن فخری زاده اندوهگین:

اگر مجسمه رضاشاه را دیدید چه میکنید؟

آیا تابحال با خارجی عشقبازی کرده اید؟

آیا تابحال، قبل از سفر، قران ( یا کتاب آسمانی دیگری) را بوسیده، از زیر آن رد شده اید، با این هدف که سفرتان به سلامت باشد؟

وطن:

تا چه زمان قرار است «درگیر» ایران باشید:

بیشتر