عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

حکومت اسلامی ایران از کجا هدایت میشود؟

ظرف کثیف را معمولا:

کریسمس را در دیار کفرو در میان پندمیک چگونه گذراندید؟

در مورد پذیرش پناهندگان از جهان سوم، در کشور میزبان من، این تعداد:

آیا حکومت باید حق داشته باشد شهروندان بالغ را مجبور به زدن واکسن علیه ویروس کووید کند؟

آخرین باری که ذهنیت تان این بود که: «اگه آخوندا برن، من برمیگردم ایران» چه زمانی بود؟

پدر یا پدربزرگ شما به یکی از زبان ها( یا گویش ها) ی محلی در ایران صحبت میکرده. امروز حاضرید هفته ای یک ساعت این زبان(یا گویش) رابصورت آنلاین فرا بگیرید؟

به چند تا از آرزوهایتان رسیده اید؟

در میان لیست اسامی مردان فامیل شما(پدربزرگ ها، عموها، دایی ها و... پدرتان) چند نامی از پیامبر یا ائمه شیعه( محمد، جعفر، رضا، حسن، علی، ... )دیده میشود؟

در میان لیست اسامی پدربزرگ ها، عموها، دایی ها و پدرتان، چند نامی ار پیامبر یا ائمه شیعه( محمد، جعفر، رضا، علی، رضا... )دیده میشود؟

بیشتر