هر کشوری در دنیا برای حفظ منافع ملی نیازمند سازمانهای  اطلاعاتی است. در دوران شادروان محمدرضا شاه پهلوی ایران ساز، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در کنار دیگر سازمانهای اطلاعاتی مانند رکن دو ارتش، مسئول حراست از منافع ملی ایران بود.

شوربختانه ابعاد جنایات علیه بشریت حاکمیت فاشیست های اسلامیست "اصلاح طلب" و غیره در ۳۷ سال حاکمیت خود بر ایران و ایرانیان به حدی است که برخی را به  پاکنویسی تاریخ ترغیب کرده.

نقش ساواک در شوراندن مردم علیه حاکمیت اصلاح پذیر محمدرضا شاه که منجر به  فاجعۀ ساری و جاری حاکمیت اصلاح ناپذیر کنونی شده است را نباید از یاد برد.  

لُب کلام؛  آنانی که فکر میکنند میشود بخاطر جنایات هولناک حاکمان کنونی، عملکرد ضد بشری ساواک را تبرئه کرد، تنها خودشان را دست انداخته اند.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.