عمومی

دنبال کن


عضو از ۹ مهر ۱۳۹۳

انتخابات مجلس و خبرگان:


جواب

حکومت آخوندی, آخرین فصل ذلت و بیچارگی ملت ایرانه.


جواب

میتوانم به ترتیب نام ببرم:


جواب

ما, امسال توی خونه مون, درخت کریسمس:


جواب

این اسلام "غیررادیکال " که امروزه توی دهنا افتاده:


جواب

اسلام:


جواب

بعد از خامنه ای:


جواب

طفره رفتن روحانی از ضیافت الیزه:


جواب

مجاهدین خلق:


جواب

مهلک ترین دشمن جمهوری اسلامی:


جواب

بیشتر