کرمان پهناورترین استان ایران درست در حاشیه ی کویر قرار دارد. جایی که مردمانش هفته ها برای حس قطره ای باران بر پوست سوخته از آفتاب کویرشان،  باید به آسمان نگاه کنند و منتظر بمانند. و شاید همین سالها تمرین انتظار کردن، از آنها چنین مردمان ِصبور و آرام و مهربانی ساخته ست. این عکس ها نگاهی ست به این بخش از خاک ِایران...

#مژگان

نمایش گالری در اندازه بزرگ