گالری

بیشتر

با الهام... از زن، زندگی، آزادی

نمایش گالری در اندازه بزرگ

هنر اعتراضی: زن، زندگی، آزادی

نمایش گالری در اندازه بزرگ

سکوت

نمایش گالری در اندازه بزرگ

خدانور و دوستان: تازه ترین کاریکاتورهای اعتراضی

نمایش گالری در اندازه بزرگ

برای مهسا: عکاسی دیوید اسلادک

نمایش گالری در اندازه بزرگ

اگر مردی زن باش: شعارهای دیواری

نمایش گالری در اندازه بزرگ

واکنش کاریکاتوریست ها به جنبش زنان

نمایش گالری در اندازه بزرگ

۶۵ دانشجوی زندانی

نمایش گالری در اندازه بزرگ

خانه سیاه است

نمایش گالری در اندازه بزرگ

مهسا امینی: کاریکاتور از دور دنیا

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بیشتر