گالری

بیشتر

شیردل: تکه دوزی «سی سی»

نمایش گالری در اندازه بزرگ

گذشتگان: نقاشی های امیر کریمی

نمایش گالری در اندازه بزرگ

خاطرات: نقاشی های آهو ماهر

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بازآفرینی هویت‌: عکاسی شیرین فتحی

نمایش گالری در اندازه بزرگ

حال گذشته: نقاشی های طاها حیدری

نمایش گالری در اندازه بزرگ

سفر به آیاکوچو

نمایش گالری در اندازه بزرگ

فرهنگ آمیخته: نقاشی های ملیحه ظفرنژاد

نمایش گالری در اندازه بزرگ

طبیعت و هندسه: نقاشی‌های فربد الکائی

نمایش گالری در اندازه بزرگ

نوروز در گنبدکاووس

نمایش گالری در اندازه بزرگ

انسان هندسی: نقاشی‌های شیوا نوروزی

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بیشتر