عمومی

دنبال کن


عضو از ۲ آبان ۱۳۹۱

خورش به آلو

مادر

میرزا قاسمی

کتلت

به یاد ویدا عزیز پر کشیده ام

کارت دعوت جشن مولود ناصرالدین شاه

Taxi driver in Abadan - Late '50s

اعزام نیرو های آبادان به مرزهای سوریه.

زنده یاد فریدون فرخزاد - ۱۲ آگوست (اوت) ۱۹۹۰

دوباره میسازمت وطن..

بیشتر