عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ مهر ۱۳۹۹

مانوورهای آموزشی احمقانه

ارث پاک

کفش‌نارنجی

ما کالا نیستیم

کاشتن بذر علم و عشق و هنر

وقتی خاک و آب حرمت نداره

بینش برادران اخوین

این زن پسرزا نیست!

هیچ چیز مقدس نیست

من شهردار شاهرودم!

بیشتر