عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ مهر ۱۳۹۹

گنج کاشان

شادی‌های کوچیک ولی مستمر

بهاری که هرگز شکوفه نکرد

ما هنوز فاصله‌ی رود کرخه تا راین را هر ساعت زندگی می‌کنیم

مانوورهای آموزشی احمقانه

ارث پاک

کفش‌نارنجی

ما کالا نیستیم

کاشتن بذر علم و عشق و هنر

وقتی خاک و آب حرمت نداره

بیشتر