عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ مهر ۱۳۹۹

بوی بهار

نافرمانی‌ عینکی

مردانه ‌ایستادن دل می‌خواهد

به‌خدا همه‌شون سالم‌ان

نشناخت!

گل در بر و می در کف و معشوق به کام

ما بازی کردیم، ما بازی خوردیم

فقط در یک مورد برگ برنده دستم بود

رفتیم پیش پدر

گرفتن بله از عمه

بیشتر