خیابان طالقانی، کوچه روبروی فروشگاه اتکا، در حصار اسکلت های آهنی و خاکستری، تا چند وقت پیش خبری از ساختمان های بیشتر از دو طبقه در سطح شهر نبود، ولی با صدور مجوز، ساختمان هایی بلند حالا چهره شهر را تغییر داده اند...