عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

شروين حاجى پور: براى آزادى

بمرانى : بذار بره

گروه دال: نيمهً خاموش

سوگند : داد نزن

شاهين نجفى: ٢٠٩

حيدو هدايتى: قطار خالى

هوشمند عقيلى: بردى از يادم

آيدا شاه قاسمى: همه چيز تقصير باد است

على عظيمى: دلدرد

على عظيمى: همين الان

بیشتر