عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

سهراب پاكزاد: امضا

ممرضا زمانى: خيال

على قمصرى: پرده كوب

سامان صميمى: تاج محل

معين زندى: مال منى

رستاك حلاج: ساكت

كاوه نيك قدم/محمود فرضى نژاد: تاسيان

شاهين نجفى: بواسير

حيدو هدايتى: قِشنگ (اجراى زنده)

مدينه اكنازاروا: ميرم از اين شهر

بیشتر